הצטרפו אלינו בפייסבוק

מפת אתר

פיצויי פיטורים

ביום 17 במאי 2001 פורסם חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות.
החוק מסדיר את נושא מתן הודעה מוקדמת במקרה של פיטורים או התפטרות,
ואת אורכה של תקופת ההודעה.

אורך תקופת ההודעה המוקדמת ע"פ החוק

כאשר מדובר בעובד במשכורת (חודשי):
1. ותק בעבודה של עד שנה – עבור 1-6 חודשים 1 יום לכל חודש עבודה.
עבור 7-12 חודשים 2.5 ימים לכל חודש עבודה.
2. ותק בעבודה מעל לשנה –  חודש.

חישוב פיצויים בהתאם לסוג העובד ובהתאם לאופן העסקתו

ע"פ חוק פיצויי פיטורים, הפיצויים מחושבים ע"פ משכורתו האחרונה של העובד כפול
שנות הוותק שלו, עם זאת בתקנות ובפסיקה נקבעו הוראות שונות כמפורט להלן:

1. עובד בשכר חודשי – תלקח המשכורת האחרונה לחישוב הפיצויים.

2. עובד בשכר יומי/שעתי – המשכורת שתלקח תהיה ממוצע ימי/שעות העבודה של 12
חודשי העבודה שקדמו לפיטורים כפול התעריף האחרון ליום/שעה.

3. עובד בשכר קבלני – המשכורת שתלקח תהיה ממוצע המשכורות של 12 החודשים
שקדמו לפיטורים.

4. עובד בשכר בסיס + עמלות – המשכורת שתלקח תהיה שכר בסיס אחרון + ממוצע
העמלות של 12 החודשים שקדמו לפיטורים.

5. עובד שחל שינוי זמני בשכרו האחרון – המשכורת שתלקח תהיה לפי השכר האחרון
שלפני השינוי.

 

רכיבי השכר לחישוב פיצויי פיטורים

בהתאם לחוק ולתקנות השכר האחרון לצורך חישוב הפיצויים יכלול:
שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר מחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או
מקצועית.
בפסיקה נקבע כי כל רכיב שהוא בגדר "תוספת", למעט הרכיבים שפורטו לעיל, לא יהווה
חלק מ"שכר היסוד", לעניין חישוב פיצויי פיטורים. אך אם מדובר בתוספת שהיא בגדר רכיב
פקטיבי אשר למעשה מהווה חלק מ"שכר היסוד", הרי שאז יש לקחת אותה בחשבון לעניין
חישוב הפיצויים.
בית הדין לעבודה קבע כי תשלומים בגין: אחזקת רכב, אחזקת טלפון, שעות נוספות ופרמיה
אינם חלק מרכיבי השכר לצורך חישוב הפיצויים ולפיכך אין להביאם בחשבון.

נסיבות בהן התפטרות תחשב כפיטורים לעניין פיצויי פיטורים

החוק מונה שורה של סיבות אשר התפטרות בגינן תחשב כפיטורים לעניין פיצויי פיטורים,
כלומר עובד שהתפטר מעבודתו בשל נסיבות אלה יהיה זכאי לתשלום פיצויי פיטורים ממעבידו:

1. בריאות – התפטרות לרגל מצב בריאותו של העובד או של בן משפחתו.

2. התפטרות הורה לאחר לידה – מטרת ההתפטרות הינה לטיפול בילד, המועד הוא תוך
9 חודשים ממועד הלידה, והזכות נתונה רק לאחד מבני הזוג.

3. הרעה מוחשית בתנאי העבודה – הפחתת שכר/איחור בתשלום/אי מתן תוספת יוקר,
שלילת הרכב הצמוד לעובד ואשר שימש בעיקר לצרכיו הפרטיים, התפטרות בשל עלבון
והשפלה בעבודה, שינוי בתנאי העבודה. במקרים אלה על העובד להתפטר תוך משך
זמן סביר ממועד ההרעה בתנאים. כמו כן חלה חובה על העובד טרם ההתפטרות להודיע
למעביד על ההרעה המוחשית בתנאי עבודתו, לתת למעביד הזדמנות לשפר את המצב,
ורק במקרים בהם התנאים לא שופרו יוכל להתפטר בטענה של הרעה בתנאים.
נקבע כי ביטולן של שעות נוספות או בקשה של המעביד לצמצום במספרן אינם מהווים
הרעה מוחשית בתנאי העבודה.

4. שהייה במקלט לנשים מוכות – לאחר שהייה במקלט לתקופה של 60 ימים לפחות,
והשהייה אושרה ע"י לשכת הסעד או שר העבודה הרווחה.

5. העתקת מגורים – התפטרות עובד לרגל העתקת מגורים תזכה בפיצויים רק בתנאים
המפורטים בחוק.

6. גמר חוזה לתקופה קצובה – רואים עובד כאילו פוטר אם תם חוזה לתקופה קצובה
מבלי שמעבידו הציע לו לחדשו.

7. גיל פרישה – התפטרות עובדת לאחר גיל 60, ועובד לאחר גיל 65 יזכה אותם בפיצויים.
עובדים המתחילים לעבוד לאחר הגיל האמור, ומתפטרים מעבודתם, לא יהיו זכאים
לפיצויי פיטורים.

8. גיוס סדיר – התפטרות עובד סמוך לפני גיוס לשירות סדיר בצה"ל תחשב כפיטורים.

דילוג לתוכן